Algemene huurvoorwaarden


 • Onze springkastelen dienen steeds te worden gesuperviseerd door de huurder, hij moet ook waken over de hem toevertrouwde materialen.
 • Er dient een volwassene permanent controle te houden tijdens het
  gebruik van het springkasteel. Kinderen zijn zich immers niet steeds bewust van gevaar.
 • De blaasinstallatie mag in geen geval afgedekt worden. Ook bij
  regenweer moet het springkasteel opgeblazen blijven. Enkel bij hevig onweer en /of rukwinden mag het kasteel tijdelijk worden afgelaten.
  Het kasteel dient te worden dichtgeplooid zodat er een minimale
  insijpeling van water gebeurt. Achteraf dient het springkasteel weer opgeblazen te worden om eventueel ingesijpeld water te verwijderen.
 • Overdekte springkastelen zijn nooit waterdicht , ze vormen vooral
  een bescherming tegen de zon. Ze bieden slechts een kleine
  bescherming tegen de regen.
 • Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden.
 • Wanneer de installatie wordt afgebroken dient deze beschut te worden gestald. (bij nacht)
 • Indien geopteerd wordt voor levering, worden de tijdstippen van
  levering en afhaling op de overeenkomst vermeld.
 • Het is ten strengste verboden op de muren te klimmen. Ook niet
  om er aan te hangen. Schoenen, puntige voorwerpen,
  brillen, etenswaren ... horen niet thuis in een springkasteel.
 • De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
  ongevallen tijdens het gebruik , schade aan grasvelden en andere ondergronden , schade aan elektrische installaties.
  De huurder is steeds verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of letsel is.
  De klant kan steeds een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten ,bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij,
  om zich als dusdanig te verzekeren tegen elk ongeval voortvloeiend
  uit het gebruik van de door ons verhuurde goederen.
 • Springkastelen zijn voor kinderen niet voor volwassenen. Er dient
  ook rekening gehouden te worden om het maximaal aantal toegelaten vermelde kinderen niet te overschrijden, noch in aantal , noch in leeftijd.
 • De buis die dienst doet als luchttoevoer tot het springkasteel dient steeds gestrekt te liggen.
 • Bij levering en voor grote springkastelen wordt er de hulp gevraagd van minimaal 1 persoon.
 • De huurder zorgt voor electriciteit ,220 V minimum 16 A en geaard,
  tot aan de achterkant van het springkasteel.
 • Indien geopteerd wordt voor levering en plaatsing : Het springkasteel wordt, indien aanwezig, steeds op gras of een zachte ondergrond
  geplaatst. Indien niet mogelijk valt de verantwoordelijkheid om het springkasteel te verankeren en permanente controle ten laste van de huurder daar, op een harde ondergrond (beton, asfalt, ...), wij het springkasteel niet op een veilige manier kunnen verankeren.
 • Onze springkastelen dienen contant betaald te worden bij levering.
 • Bovenop de huurprijs dient een waarborg betaald te worden van € 100. Deze wordt terug betaald na controle bij ophaling van het springkasteel
 • De huurwaarborg wordt niet terugbetaald in de volgende gevallen :
  • Bij zichtbare scheuren van het springkasteel
  • Bij zichtbare schade aan de blazerinstallatie
  • Bij schade, andere dan normale slijtage door abnormaal gebruik
  • Wanneer het luchtkasteel door waterinsijpeling is beschadigd
  • Bij laattijdige inlevering
  • Wanneer niet alle materialen gelijktijdig worden ingeleverd.
   In dit geval kan de huurwaarborg toch nog terugbetaald worden indien de achtergehouden materialen binnen de 24 u na de eerste inlevering worden afgeleverd.
 • Het gehuurde materiaal blijft ten allen tijde eigendom van de verhuurder
 • Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van het factuur is een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15 % van het bedrag van de onbetaald gebleven factuur, zulks van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling noodzakelijk is .